Banner - ขอคนภาษ

What Leaders Are Saying

1. บริการ ‘ขอคืนภาษี’...ที่ Mr.Tax จะช่วยท่าน ได้แก่

 1. Tax Review&Audit ได้แก่ การสอบทานบัญชีและเอกสาร เพื่อประเมินว่าท่านยื่นแบบชำระภาษีต่างๆ อันได้แก่ CIT , WHT , VAT , SBT , Stamp Duty ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดที่เป็นประเด็นสำคัญหรือไม่ อย่างไร ?

 2. วางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆที่ตรวจพบ เพื่อมิให้กรณีต่างๆของบริษัทถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นภาษี (tax issues)  ซึ่งต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม จำนวนมาก

 3. ประเมินโอกาสและแจ้งให้ท่านทราบประมาณการจำนวนภาษีที่จะได้รับคืน

 4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทั้งในช่วงก่อนการยื่นคำร้อง / ระหว่างถูกเรียกตรวจสอบบัญชีและเอกสาร / รับมอบอำนาจเข้าชี้แจงและส่งมอบเอกสาร / ให้ถ้อยคำ ชี้แจง และโต้แย้งประเด็นภาษี (ตามแต่กรณี) จนเสร็จการ

 5. สืบค้นคำวินิจฉัย คำพิพากษาฎีกา แนวปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติของกรมสรรพากร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการให้ถ้อยคำชี้แจงในประเด็นภาษีต่างๆ ตามแต่กรณี

 6. มอบหมายผู้รับมอบอำนาจและผู้ประสานงานที่เก่งงาน + เก่งคน + เก่งเจรจา ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญยิ่ง ไม่แพ้กับทีมงานด้านวิชาการใน war room ของเรา

 7. จากประสบการณ์ของเรากว่า 30 ปี...หากดำเนินการถูกต้องตามแนวทาง ขั้นตอน วิธีการต่างๆดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าทั้งหมดของเรา ย่อมได้คืนภาษีใกล้เคียงกับจำนวนที่ยื่นคำร้องไว้แทบทุกราย

 

Contact Us - ขอคนภาษ

2. ใครคือ “อาจารย์อมรศักดิ์” ?

 1. อาจารย์อมรศักดิ์ หรือที่รู้จักกันในนาม “หมอภาษี” เคยปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร กว่า 16 ปี เป็นวิทยากรของกรมสรรพากร และเป็นผู้มีส่วนร่วมในการนำระบบ VAT มาใช้ในประเทศไทย

 2. อาจารย์อมรศักดิ์ เป็นผู้แต่งตำราภาษีอากร ที่ใช้กันแพร่หลายในหมู่ข้าราชการ กรมสรรพากร และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ (ระดับปริญญาตรีและโท) ได้แก่  ประมวลรัษฎากร , กลยุทธ์การวางแผนภาษีชั้นสูง , การบัญชีภาษีอากรชั้นสูง , การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มชั้นสูง เป็นต้น รวมถึง pocket book ได้แก่ เคล็ด(ไม่)ลับกับหมอภาษี  กลโกงภาษี เป็นต้น

 3. เป็นที่ปรึกษาภาษีและวางแผนภาษีให้แก่นิติบุคคลไทยชั้นนำ นิติบุคคลต่างประเทศ บรรษัทข้ามชาติ และSMEs ฯลฯ ทั่วราชอาณาจักร เป็นเวลากว่า 20 ปี

 4. ปัจจุบัน อาจารย์อมรศักดิ์ฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท Mr.Tax จำกัด และผู้อำนวยการ “โรงเรียนภาษี” อีกทั้งยังได้รับเชิญจากกรมสรรพากร ไปบรรยายให้ความรู้ด้านการวางแผนภาษีและการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากรให้แก่ทีมกำกับดูแล (ทีมใหญ่และทีมย่อย)ของสรรพากรพื้นที่ต่างๆทั่วราชอาณาจักร อย่างต่อเนื่องตลอดมา

 

Contact Us - ขอคนภาษ

3. Mr. Tax เป็นผู้ดำเนินการให้ vs. บริษัทดำเนินการเอง

  Mr.Tax เป็นผู้ดำเนินการให้ บริษัทดำเนินการเอง
1. ประสบการณ์ ผู้บริหารและทีมงานของ Mr.Tax เป็นผู้ที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงภาษีอากรกว่า 30 ปี จึงมีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้น ทีมงานของบริษัทลูกค้า ขาดประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในมุมกฎหมายภาษี และขาดความสัมพันธ์กับเจ้าพนักงาน  ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญส่วนหนึ่งของความสำเร็จ
2. ความเสี่ยง ผู้บริหารและทีมงานของ Mr.Tax ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร (ทั่วไปและจากกรมสรรพากร) ที่ปรึกษาภาษี ฯลฯ ซึ่งล้วนมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และคลุกคลีอยู่ในแวดวงภาษีอากร ทั้งในภาครัฐและเอกชน อีกทั้งมีทีมงานและที่ปรึกษา ซึ่งเคยเป็นผู้ตอบข้อหารือและยกร่างระเบียบปฏิบัติต่างๆของกรมสรรพากร เป็นต้น ลูกค้าของเราทุกคน จึงมั่นใจและเรียกใช้บริการต่างๆของเราอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ทั่วราชอาณาจักร

ความเสี่ยงสูง เพราะประเด็นภาษี (tax issues) เป็นได้ทั้งกรณีที่เกิดจากการวิเคราะห์งบการเงิน/ ตรวจแบบ / ตรวจเอกสาร / ตรวจนิติกรรมสัญญา ฯลฯ และเกิดจากเหลี่ยมมุมกฎหมาย ซึ่งไม่ปรากฏในระบบบัญชีและเอกสาร เช่น

 • กรณีเป็นธุรกรรม VAT 7% หรือ NON-VAT
 • เป็นกรณีที่ต้องหัก / ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
 • เป็นกรณีที่ต้องเสีย / ไม่ต้องเสีย SBT
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิ มีอยู่ 35 อนุมาตรา (ม.65 , 65 ทวิ(1)-(14) , 65 ตรี(1)-(20)) ซึ่งแต่ละมาตรา ต่างมีแง่มุม ระเบียบปฏิบัติ คำวินิจฉัยต่างๆกระจัดกระจาย ทำให้โอกาสปฏิบัติผิดพลาดได้ง่ายมาก ฯลฯ
3. โอกาสที่จะได้คืนเงิน จากประสบการณ์ 30 ปี ลูกค้าของเรา ล้วนได้รับเงินภาษีคืนใกล้เคียงกับยอดเงินที่ร้องขอ จึงมั่นใจได้ว่า หากบริษัทของท่าน มีการทำบัญชีและยื่นเสียภาษีอย่างถูกต้องตามควร และปฏิบัติตามแนวทาง วิธีการ ขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น เรามั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการให้ท่าน ได้คืนเงินภาษีดังกล่าวอย่างแน่นอน
 • ไม่แน่นอนว่าจะได้คืนเงินภาษีเป็นจำนวนเท่าใดหรือไม่
 • บางราย กลับถูกประเมินภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เพิ่มเติม เป็นจำนวนมากกว่ายอดเงินภาษีที่ขอคืนเสียอีก
 • หลายบริษัท มียอดภาษีค้าง ขอคืนสะสมหลายๆปีเป็นจำนวนมาก โดยไม่กล้ายื่นคำร้องขอคืนภาษีนั้น ตั้งแต่ปี 2558 กรมสรรพากรอาจขอเรียกตรวจภาษีในกรณีดังกล่าวทุกราย ด้วยเหตุผลว่า บริษัทดังกล่าว อาจไม่สุจริต หรือมีข้อผิดพลาดซ่อนอยู่ ทำให้ไม่กล้ายื่นขอคืนภาษีดังกล่าว

Contact Us - ขอคนภาษ

4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน

ขั้นตอน ระยะเวลา
1.  สอบทานเอกสารหลักฐานต่างๆเพื่อเตรียมส่งมอบให้เจ้าพนักงานฯ
     ตามที่ถูกร้องขอ
1 เดือน
2.  ให้ถ้อยคำชี้แจงโต้แย้งประเด็นภาษีต่างๆ ตามที่เจ้าพนักงานฯ
     เชิญพบ/สอบถาม/แจ้งประเด็น
ตามที่เจ้าพนักงานเรียกพบ ตลอดช่วงการถูกตรวจสอบภาษี (ประมาณ 20-30 ครั้ง)
3.  ค้นคว้าข้อหารือ/ฎีกา/แนววินิจฉัยที่เป็นประโยชน์ต่อกรณี ตามแต่ประเด็นภาษีของแต่ละราย (5-10 Rulings) ตลอดช่วงเวลาการถูกตรวจ
4.  ประสานงานระหว่างฝ่ายบัญชีและเจ้าพนักงานฯในกรณีถูก
     ร้องขอเอกสาร/บัญชี/สัญญา/ข้อเท็จจริงต่างๆ
เป็นงานเกี่ยวเนื่องกับข้อ 2 และ 3
5.  ติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานฯ ให้ดำเนินการ
     ตรวจสอบ แล้วเสร็จโดยเร็ว
เหมือนข้อ 4
6.  งานแล้วเสร็จ หมายถึง ได้รับการอนุมัติคืนภาษี หรือได้รับหนังสือ
     แจ้งคืนภาษี   
 
 รวมเวลา 6 เดือน – 1 ปี

 

Contact Us - ขอคนภาษ

5. ลูกค้าหวังผลสำเร็จได้มากน้อยเพียงใด?

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี โดยมีผลงานอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทำให้ลูกค้าให้ความเชื่อมั่นและใช้บริการอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยการแนะนำปากต่อปาก

6. คิดอัตราค่าบริการอย่างไร? คุ้มค่าหรือไม่?

Mr.Tax เป็นผู้ดำเนินการให้ ลูกค้าดำเนินการขอคืนภาษีเอง
 1. เราคิดค่าบริการตามผลสำเร็จของงาน (successful fees) ตามความยากง่ายของงาน เป็นกรณีๆไป หากดำเนินการไม่สำเร็จ หรือได้เงินภาษีคืนต่ำกว่าเป้า...เราไม่คิดค่าดำเนินการใดๆจากท่าน

 2. เราจะรับผิดชอบและดำเนินการในทุกขั้นตอนจนเสร็จการ...ทำให้บริษัทลูกค้า ไม่เสียเวลาในการประกอบธุรกิจอันเป็นปกติธุระ

 3. บริษัทลูกค้ามีแต่ได้กับได้...กล่าวคือ ได้เงินภาษีคืนเกือบเต็มจำนวน + เสียค่าบริการต่ำ + ไม่เกิดปัญหาและข้อโต้แย้งกับเจ้าพนักงาน
 1. มีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ได้เงินภาษีคืน และอาจต้องถูกประเมินภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เพิ่มเติมเป็นจำนวนมาก

 2. ในขั้นการตรวจสอบ บริษัทและทีมงาน ต้องเสียเวลาในการทยอยส่งบัญชี เอกสาร หลักฐาน ในประเด็นต่างๆ ที่เจ้าพนักงานร้องขออย่างต่อเนื่อง โดยบางราย ถูกตรวจภาษีย้อนหลังหลายรอบบัญชี ก็ยิ่งเสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย (explicit and opportunity cost) และบั่นทอนเวลาและสมาธิในการทำงานอย่างต่อเนื่องยาวนาน

 3. ประเมินดูแล้ว...หากยื่นขอคืนภาษี อาจไม่ได้เงินคืน + ถูกประเมินภาษีเพิ่มเติม...หากไม่ยื่นคำร้อง ก็อาจถูกสุ่มเรียกตรวจ ซึ่งก็เสียเวลามากมายเช่นกัน

 

Contact Us - ขอคนภาษ