Banner - แกปญหาถกเรยกตรวจภาษ

What Leaders Are Saying

1. เมื่อท่านถูกเรียกตรวจภาษี... Mr.Tax จะช่วยอะไรท่านได้บ้าง?

  1. ก่อนอื่น...Mr.Tax จะต้องสอบทานสาเหตุ ข้อมูล ข้อเท็จจริง และประเด็นภาษี (tax issues) ฯลฯ ที่เจ้าพนักงานเรียกตรวจภาษีของท่าน (หนังสือเชิญพบ / ตรวจปฏิบัติการ / หมายเรียก / ตรวจยึด อายัดเอกสาร ฯลฯ)

  2. Mr.Tax จะวางแผนและหาแนวทางแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น...ซึ่งอาจเป็นทั้งประเด็นข้อเท็จจริง และหรือ ประเด็นข้อกฎหมาย การโยงข้อมูลแบบ supply chain หนังสือร้องเรียน ฯลฯ ตามแต่กรณี

  3. Mr.Tax จะช่วยท่านประสานงานโดยด่วนกับเจ้าหน้าที่ (เจ้าของสำนวนฯ) เพื่อสอบถามข้อมูล เหตุผล แนวทาง และวิธีการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ตามแต่กรณี + โดย Mr.Tax  จะรับมอบอำนาจเข้าชี้แจง ให้ถ้อยคำ ส่งมอบเอกสาร แก้ปัญหาแก่ท่านจนเสร็จการ

  4. ด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ และความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่...ผลลัพธ์สุดท้าย ย่อมสามารถช่วยเยียวยา แก้ไขปัญหาต่างๆแก่ลูกค้าได้อย่างแน่นอน

 

Contact Us - แกปญหาถกเรยกตรวจภาษ

2. ใครคือ “อาจารย์อมรศักดิ์” ?

  1. อาจารย์อมรศักดิ์ หรือที่รู้จักกันในนาม “หมอภาษี” เคยปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร กว่า 16 ปี เป็นวิทยากรของกรมสรรพากร และเป็นผู้มีส่วนร่วมในการนำระบบ VAT มาใช้ในประเทศไทย

  2. อาจารย์อมรศักดิ์ เป็นผู้แต่งตำราภาษีอากร ที่ใช้กันแพร่หลายในหมู่ข้าราชการ กรมสรรพากร และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ (ระดับปริญญาตรีและโท) ได้แก่  ประมวลรัษฎากร , กลยุทธ์การวางแผนภาษีชั้นสูง , การบัญชีภาษีอากรชั้นสูง , การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มชั้นสูง เป็นต้น รวมถึง pocket book ได้แก่ เคล็ด(ไม่)ลับกับหมอภาษี  กลโกงภาษี เป็นต้น

  3. เป็นที่ปรึกษาภาษีและวางแผนภาษีให้แก่นิติบุคคลไทยชั้นนำ นิติบุคคลต่างประเทศ บรรษัทข้ามชาติ และSMEs ฯลฯ ทั่วราชอาณาจักร เป็นเวลากว่า 20 ปี

  4. ปัจจุบัน อาจารย์อมรศักดิ์ฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท Mr.Tax จำกัด และผู้อำนวยการ “โรงเรียนภาษี” อีกทั้งยังได้รับเชิญจากกรมสรรพากร ไปบรรยายให้ความรู้ด้านการวางแผนภาษีและการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากรให้แก่ทีมกำกับดูแล (ทีมใหญ่และทีมย่อย)ของสรรพากรพื้นที่ต่างๆทั่วราชอาณาจักร อย่างต่อเนื่องตลอดมา

 

Contact Us - แกปญหาถกเรยกตรวจภาษ

3. Mr. Tax เป็นผู้ดำเนินการให้ vs. บริษัทดำเนินการเอง

  Mr.Tax เป็นผู้ดำเนินการให้ บริษัทดำเนินการเอง
1. ประสบการณ์ ผู้บริหารและทีมงานของ Mr.Tax ล้วนเป็นผู้ที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงภาษีอากรด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี โดยทีมงานบางส่วน เคยปฏิบัติราชการเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี จึงสามารถมองเห็น หยั่งทราบถึงแง่มุมของปัญหาที่จะเกิดขึ้นหรือเป็นไป ทำให้สามารถเตรียมการรับมือ แก้ไขปัญหาต่างๆได้ล่วงหน้าเป็นอย่างดี ทีมงานของบริษัทลูกค้า ขาดประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในมุมกฎหมายภาษี และไม่สามารถวิเคราะห์ หรือมองเห็นแนวทางในการรับมือแก้ปัญหา หรือวินิจฉัยเหตุการณ์และความเป็นไปที่จะพึงมีพึงเกิด จากการถูกเรียกตรวจภาษีดังกล่าว
2. ความเสี่ยง

“รู้เขารู้เรา...รบร้อยครัง ชนะร้อยครา” เป็นภาษิตที่เป็นสัจธรรมเสมอในทุกกรณี

แน่นอนว่า การที่บริษัทได้ใช้บริการจาก Mr.Tax ซึ่งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์โดยตรงกว่า 30 ปี ด้านการตรวจสอบภาษี จึงนับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เพราะไม่มีโอกาสผิดพลาดหรือเป็นจุดอ่อนใดๆ ทั้งในแง่การให้ถ้อยคำ การเลือกส่งเอกสาร การชี้แจงหรือโต้แย้งประเด็นต่างๆ เป็นต้น

การถูกเรียกตรวจภาษีในทุกกรณี ย่อมไม่ส่งผลดีใดๆแก่บริษัท ซึ่งโดยทั่วไป เจ้าหน้าที่จะต้องมีเบาะแส หรือวิเคราะห์ข้อมูลใดๆที่บ่งชี้ว่า บริษัทของท่าน อาจมีการชำระภาษีต่างๆไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือมีการฉ้อฉล เป็นต้น ดังนั้น การติดต่อประสานงาน ให้การ ส่งมอบเอกสารใดๆในครั้งแรก และทุกๆครั้ง ย่อมสามารถส่งผลลัพธ์ได้ทั้งทางบวกและทางลบ และเมื่อส่งเอกสารหือให้การผิดพลาดไปแล้ว การตามแก้ไขปัญหายิ่งยากเป็นทวีคูณ ดังนั้น บริษัทจึงไม่ควรมอบหมายให้บุคคลที่ไม่ถูกงาน ไปดำเนินการดังกล่าวอย่างเด็ดขาด
3. ความสำเร็จ ตลอดเวลากว่า 30 ปี ลูกค้าของเรา ซึ่งครอบคลุมธุรกิจทุกขนาดและทุกประเภท อันได้แก่ การผลิต ซื้อมาขายไป บริการ เช่าซื้อ ลิสซิ่ง IT การสื่อสาร ธนาคาร บรรษัทข้ามชาติ นิติบุคคลต่างประเทศ และกิจการ BOI เป็นต้น ล้วนไม่เคยมีปัญหาภาษีที่เป็นสาระสำคัญ ด้วยเหตุผลของการให้บริการอย่างมืออาชีพ และมีประสบการณ์ยาวนาน รู้จัก รู้ลึก และคลุกคลีกับบุคลากรภาครัฐอย่างยาวนาน สม่ำเสมอ ทั้งในทางวิชาการ การยกร่างกฎหมาย และความสัมพันธ์ที่ดี ดังนั้น การให้คำแนะนำหรือแก้ปัญหาใดๆจากเรา จึงมีความถูกต้อง ชัดเจน แม่นยำ และรับรองผลได้ แน่นอนว่า ระหว่างการมอบหมายให้บุคคลที่มิได้มีความชำนาญ ไปปฏิบัติงานใดๆ ย่อมมีโอกาสล้มเหลวมากกว่าสำเร็จ โดยเฉพาะในเรื่องภาษีอากร ซึ่งเป็นกฎหมายเศรษฐกิจที่มีความละเอียดซับซ้อน เกี่ยวพันกับระบบบัญชี เอกสารหลักฐานต่างๆ โอกาสที่จะผิดพลาดเสียหาย จะมีมากขึ้นเป็นทวีคูณ

 

Contact Us - แกปญหาถกเรยกตรวจภาษ

4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน

ขั้นตอน ระยะเวลา
1.  Pre-Audit ระบบบัญชี และเอกสารหลักฐานต่างๆ, สัญญาธุรกิจที่สำคัญ, การยื่นแบบภาษี,
     เนื้อหาของคดีความ, ข้อกล่าวหาและการโต้แย้ง เป็นต้น
2-4 สัปดาห์
2.  แจาะลึกศึกษาประเด็นภาษี (tax issues) ที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมวางแนวทางการต่อสู้คดี
     ให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ
2-4 สัปดาห์
3.  รับมอบอำนาจเข้าประสานงาน ติดต่อ ส่งมอบเอกสาร และให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงาน
     จนเสร็จการ
3-12 เดือน ตามแต่กรณี
4.  สรุปผลของคดีภาษี 1-2 สัปดาห์
รวมเวลา 3-12 เดือน ตามแต่กรณี

 

Contact Us - แกปญหาถกเรยกตรวจภาษ

5. รับประกันผลสำเร็จได้มากน้อยเพียงใด?

การปฏิบัติงานของทีมงาน Mr.Tax นอกจากจะประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมงานที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปีแล้ว ในกระบวนการทำงานในทุกงาน จะมีการมอบหมายทีมงานและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ตรงกับกรณี โดยมีการประชุม ปรึกษากับลูกค้าอย่างถึงแก่น เพื่อเข้าใจข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหา ให้ถูกต้องแม่นยำ มีการวิเคราะห์ ค้นคว้าข้อมูลและคำวินิจฉัยที่เป็นประโยชน์ต่อกรณี วางแผนและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ เพื่อสืบยันข้อมูล ปัญหา แนวทาง และความเห็นต่างๆอย่างถี่ถ้วน ละเอียด รอบคอบ...การให้การหรือส่งข้อมูลต่างๆ จึงล้วนเป็นที่ยุติและเป็นคุณต่อรูปคดี

ด้วยวิธีการทำงานตามแนวทางดังกล่าว เทียบเคียงกับการบ่มไวน์ชั้นดี หรือปรุงอาหารชั้นเลิศ หากยังไม่ได้คุณภาพ ย่อมไม่มีโอกาสเสิร์ฟถึงมือลูกค้า...ดังนั้นอาหารทุกจานของเรา จึงได้รับรางวัลมิชลิน เชฟ ระดับ 5 ดาว ทุกๆจาน !

 

Contact Us - แกปญหาถกเรยกตรวจภาษ

6. คิดอัตราค่าบริการอย่างไร? คุ้มค่าหรือไม่?

  1. เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า...ผู้ที่เคยบุกเข้าถ้ำเสือ ย่อมรู้ถึงความน่าครั่นคร้ามเพียงใด ของการถูกเรียกตรวจภาษี...เพราะทุกคราที่ถูกเรียกตรวจภาษี ย่อมการันตีผลลัพธ์ได้ว่า บริษัทดังกล่าว ต้องเสียเงินแน่นอน มากบ้าง น้อยบ้าง ตามแต่บุญวาสนา

  2. โดยทั่วไป Mr.Tax จะคิดค่าบริการตามจำนวนชั่วโมงทำงาน ตามประสบการณ์ของทีมงาน (hourly rate basis) ระหว่าง 3,000-10,000 บาท ต่อชั่วโมงทำงานจริง แต่ทั้งนี้ อาจตกลงแบบเหมาจ่ายตามความยากง่ายของชิ้นงาน (lump  sum basis) ตามการเจรจาตกลงเป็นกรณีๆไป...โดยมี concept ว่า ลูกค้าต้องจ่ายเงินต่ำที่สุด โดยได้ประโยชน์สูงสุด

 

Contact Us - แกปญหาถกเรยกตรวจภาษ