บริการตรวจสอบบัญชี

(Auditing Service)


ด้วยนโยบายการให้บริการแบบครบวงจร (one stop service)  Mr. Tax Co .,Ltd โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตรวจสอบบัญชีและทีมงาน มีความพร้อมในการให้บริการแก่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป ดังนี้


1.งานตรวจสอบบัญชี
 

โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 20 ปี พร้อมทีมงานคุณภาพ เพื่อให้การจัดทำบัญชีของท่าน มีความถูกต้องและได้มาตรฐานที่ดี


2.งานสอบทานบัญชีภาษีอากร (
Tax Review & Audit)

บริการดังกล่าว เป็น know how พิเศษของเรา ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภาษี(ของกรมสรรพากร) และด้านการให้คำปรึกษาแก่ภาคเอกชนทั่วราชอาณาจักร

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากบริการ Tax Review&Audit ได้แก่

  1. มั่นใจในความถูกต้องของการยื่นแบบแสดงรายการภาษี โดยไม่เกิดข้อโต้แย้งกับสรรพากร
  2. เพื่อให้บริษัทฯมั่นใจว่า ได้ใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆทางภาษีทุกประเภทอย่างเต็มที่ อาทิ
    • PIT (>100 รายการ) , CIT (>150 รายการ) , VAT (>150 รายการ) , WHT (>50 รายการ) เป็นต้น
  3. เพื่อสอบทาน (cross-check) ระบบการเสียภาษีของกิจการ + การปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีภาษีอากร