บริการที่ปรึกษาภาษี & วางแผนภาษี

(Tax Consulting & Planning)

1.  ประโยชน์ที่ท่านได้รับ

 • ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติผิดพลาด (tax exposure)
 • ไม่ถูกออกหมายเรียกตรวจสอบภาษี
 • ไม่ถูกประเมินภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มอย่างมากมาย
 • ธุรกิจเดินหน้าเต็มที่ โดยไม่ต้องพะวงหลังบ้าน
 • เสียภาษีอย่างประหยัด โดยถูกกฎหมาย
 • ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกแผนก (บัญชี/การเงิน/ผลิต/คลังสินค้า/บุคคล/ผู้บริหาร/ตลาด/กฎหมาย ฯลฯ)

 

2.  จุดเด่นของเรา

 • ทีมงาน: ประสบการณ์ 20-30 ปี
 • ความรู้ความสามารถ: ผู้ทรงคุณวุฒิ, วิทยากร, ผู้เขียนตำราภาษี, ผู้เชี่ยวชาญภาษี, อดีตเจ้าพนักงานของรัฐฯ
 • ผลงาน: ลูกค้าของเรามีทั้งบรรษัทข้ามชาติ และ SME ครอบคลุมธุรกิจทุกประเภททั่วราชอาณาจักร
 • เกียรติประวัติ: ผู้บริหารของเราได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษา และให้ความเห็นต่อองค์กร ภาครัฐ และเอกชน เช่น สภาหอการค้า, สภาอุตสาหกรรม, สภาวิชาชีพบัญชี, กรมสรรพากร ฯลฯ

 

3.  ขั้นตอนปฏิบัติงาน

3.1  กรณีเป็นที่ปรึกษาประจำ (สัญญาจ้าง 1 ปี)

ขั้นตอน ระยะเวลา

1.  สอบทานข้อมูลของกิจการ เช่น ข้อมูลการดำเนินธุรกิจ โครงสร้าง
     ผู้ถือหุ้น ข้อมูลบัญชีการเงิน และการยื่นแบบชำระภาษี ฯลฯ

1 สัปดาห์
2.  ถาม-ตอบปัญหาภาษีต่างๆของกิจการผ่าน e-mail และหรือโทรศัพท์
     ตามแต่กรณี
ตอบปัญหาทันที หรือ ภายใน 3-7 วัน ตามแต่กรณี
3.  ส่งทีมงานเข้ามาให้คำปรึกษา ณ บริษัทของลูกค้า ครั้งละ 3 ชั่วโมง หรือ เดือนละ 2-4 วันทำการ ตามแต่ข้อตกลง
4.  รายงานสรุปการให้คำปรึกษาเดือนละ 1 ครั้ง ภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือน

 

3.2  กรณีให้คำปรึกษาเป็นรายครั้ง (Case-by-case basis)

ขั้นตอน ระยะเวลา
1.  ลูกค้าส่งคำถาม และข้อมูลให้พิจารณาล่วงหน้า 1-3 วันทำการ
2.  ลูกค้าเข้ามาขอรับคำปรึกษาแบบ face to face 1 ชั่วโมงขึ้นไป
3.  ส่งรายงาน (report) การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ภายใน 3-7 วัน นับแต่วันที่ให้คำปรึกษา

 

4.  อัตราค่าบริการ

 • คิดเป็นรายชั่วโมงทำงาน (hourly rate basis) ตามประสบการณ์ของทีมที่ปรึกษา
 • อัตราค่าบริการเริ่มต้นชั่วโมงละ 5,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%)