บริการวางแผนภาษีสำหรับผู้บริหารระดับสูง

(Tax Planning for Top Executives)

1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับ

  • การประหยัดภาษีเป็นจำนวนมาก สำหรับผู้บริหารที่มีเงินได้หลายทางและมีรายได้สูง
  • คิดค่าบริการจากผลสำเร็จเท่านั้น – มีแต่ได้กับได้!
  • สามารถใช้แผนภาษีดังกล่าวไปหลายๆ ปี
  • เป็นการเสียภาษีต่ำอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสง่างาม โดยเฉพาะกรณีของผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะ

 

2. จุดเด่นของเรา

  • ประสบการณ์ 20 ปี ในการวางแผนประหยัดภาษีแก่ผ็บริหารของบริษัทชั้นนำ และเจ้าของกิจการ SMEs
  • เป็นการพิจารณาภาระภาษีควบคู่กันไป ทั้งระดับต้นน้ำ (บริษัท) และปลายน้ำ (ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น) อย่างลงตัวโดยมี net take home money สูงสุดอย่างถูกกฎหมาย
  • ลูกค้าของเราไม่เคยถูกประเมินภาษีจาก legal tax planning ดังกล่าว

 

3. ขั้นตอนปฏิบัติงาน

ขั้นตอน ระยะเวลา
1.  สอบทานข้อมูลและเอกสารหลักฐาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับที่มาของเงินได้ของผู้บริหาร
     (CEO, MD, etc.)
2 สัปดาห์
2.  วางแผนภาษีโดยกำหนดทางเลือกต่างๆ ในการประหยัดภาษี โดยอาจต้อง restructure
     โครงสร้างเงินได้ ของผู้บริหารให้สามารถประหยัดภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2 – 4 สัปดาห์
3.  ตั้งทีมงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสืบค้นข้อหารือหรือแนวคำวินิจฉัยที่เป็นประโยชน์
     ต่อการวางแผนภาษี 
4.  นำเสนอแผนภาษีและทางเลือกต่างๆ แก่ผู้บริหารเพื่อพิจารณาและตัดสินใจ 1 สัปดาห์
5.  ส่งมอบงานในรูปของรายงานผลการศึกษาและวางแผนภาษี ซึ่งต้องเป็นข้อมูล confidential
     โดยใส่ซองปิดผนึกเสนอผู้บริหารโดยตรง
1 สัปดาห์
รวมเวลา 6 – 8 สัปดาห์

 

4. อัตราค่าบริการ

  • Successful Fees ตามแต่ผลสำเร็จของงาน