บริการสอบทานบัญชีภาษีอากร

(Tax Audit)

1.  ประโยชน์ที่ท่านได้รับ

  • มั่นใจในความถูกต้องของโครงสร้างการเสียภาษี (tax structure) ที่วางแผนไว้
  • มั่นใจในความถูกต้องของระบบบัญชีภาษีอากร (tax accounting system & implementation)
  • ลดความเสี่ยง (tax exposure) จากการถูกออกหมายเรียก
  • ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ย้อนหลัง
  • ใช้ประโยชน์จาก Tax Audit ได้หลายรอบบัญชี

 

2.  จุดเด่นของเรา

  • ทีมงานมีประสบการณ์ในราชการกรมสรรพากร 20-30 ปี
  • ภายใต้การกำกับของ ‘หมอภาษี’ (อ.อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์) ซึ่งเชี่ยวชาญโดยตรงด้าน Tax Audit และ Tax Planning
  • รู้เขา รู้เรา จากสายสัมพันธ์อันยาวนานในแวดวงราชการ
  • การันตีตรวพบจุดอ่อนและข้อผิดพลาดในทุกบริษัท

 

3.  ขั้นตอนปฏิบัติงาน

ขั้นตอน ระยะเวลา
1.  สอบทานโครงสร้างการเสียภาษี (tax structure) ทุกประเภท (CIT, WHT, VAT, SBT) 1-2 สัปดาห์
2.  สอบทานระบบบัญชี เอกสารหลักฐาน (supporting documents for tax purposes)
     และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทุกประเภท
2-4 สัปดาห์
3.  นำเสนอจุดอ่อนของของโครงสร้างภาษีและระบบบัญชีภาษีอากร
     พร้อมแนวทางปรับปรุงแก้ไข โดยประชุมร่วมกับทีมงานภาษีของบริษัทลูกค้า
2-4 สัปดาห์
4.  ส่งรายงานผลการสอบทาน (Tax Audit) เพื่อให้บริษัทลูกค้าดำเนินการ
     ตามผลการสอบทานดังกล่าว
1 สัปดาห์
รวมเวลา 6-11 สัปดาห์ ตามแต่กรณี

 

4.  อัตราค่าบริการ

  • อัตราค่าบริการขั้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไป โดยคำนวณตามปริมาณงาน ความเชี่ยวชาญของทีมงาน และระยะเวลาที่ใช้