เกี่ยวกับ ‘หมอภาษี’

 

IMG 6388

ชื่อ - สกุล: . อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์
ประวัติการศึกษา: บช.บ. (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

MBA (NIDA)
M.A. (ECON, USA)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ประสบการณ์:

 • ปฏิบัติราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากร กรมสรรพากร และอยู่ในแวดวงภาษีอากรร่วม 20 ปี
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภาษีเงินได้นิติบุคคล นิติบุคคลต่างประเทศ และอนุสัญญาภาษีซ้อนฯ
 • ผู้มีส่วนร่วมในการนำระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้ในประเทศไทย และเป็นวิทยากรของกรมสรรพากร
 • อนุกรรมการมาตรฐานการบัญชี ปี 2538 - 2540 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 • อนุกรรมการคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ปี 2540 - 2548 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 • ประธานคณะกรรมการบัญชีภาษีอากร ปี 2546 - 2548 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อดีตผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันภาษีแห่งประเทศไทย (Director of Tax Institute Foundation of Thailand)
 • อาจารย์ผู้เขียนตำราภาษีอากร ซึ่งใช้เป็นคู่มือในการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาต่างๆ อาทิ การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มชั้นสูง, ภาษีซื้อทั้งระบบ, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส, 108 ถาม-ตอบกับหมอภาษี,  ประมวลรัษฎากร,  260 ประเด็นความผิด VAT, เคล็ด(ไม่)ลับกับหมอภาษี เล่ม 1-4, พลิกกลยุทธ์ภาษี...สู่เวทีโลก, การบัญชีภาษีอากรชั้นสูง (2555)
 • วิทยากรรายการ เงินทองของง่ายโทรทัศน์สีช่อง 7, ‘ชั่วโมงธุรกิจ’ TTV 1, กรุงเทพธุรกิจ TV, Smart Money (Money Channel) ฯลฯ

 

ปัจจุบัน :

ด้านวิชาการ

 • ที่ปรึกษาและอนุกรรมการภาษีอากร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ปี 2543 - ปัจจุบัน)
 • อนุกรรมการด้านภาษีสรรพากร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (ปี 2552 - ปัจจุบัน)
 • อนุกรรมการด้านภาษีอากร สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า กระทรวงพาณิชย์
 • ที่ปรึกษาและกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชี (ปี 2548 - ปัจจุบัน)
 • คณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร มูลนิธิเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษระดับปริญญาโท วิชาการวางแผนภาษี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (X-MBA), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (MBA), และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (CEO MBA)
 • คอลัมนิสต์ หมอภาษี (ถนนนักลงทุน-กรุงเทพธุรกิจฯ), วารสารเส้นทางเศรษฐี (ในเครือ หนังสือพิมพ์มติชน) และคอลัมน์ ‘Tax Tip’ section Marketing Hub, นิตยสาร Brand Age, Tax Planning & Strategy นิตยสาร Tax & Business Review และ Tax Accounting Journal
 • ที่ปรึกษาด้านภาษีอากรของนิติบุคคลไทยชั้นนำ นิติบุคคลต่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติฯ
 • กรรมการ-คณะกรรมการแก้ไขอุปสรรคการค้าระหว่างประเทศด้านการค้าบริการ(กกคร.) กระทรวงพาณิชย์ (ปี 2555 - ปัจจุบัน)

ด้านบริหาร

 • ประธานกรรมการบริหาร สถาบันภาษี Tax Research Center และ Mr. Tax Co., Ltd.
 • บรรณาธิการอำนวยการ นิตยสาร Tax & Business Review และ Tax Accounting Journal
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนภาษี (Director School of Tax)

ด้านการวิจัย

 • วิจัยและจัดอันดับ The Most Admired Taxpayer of the Year 2007 สำหรับ 459 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ