หมอภาษีกับบุคคลสำคัญต่างๆ ภาคการศึกษา

(1)(1)
(2)(2)
(3)(3)
(4)
(4)
(5)
(5)
(6)
(6)
(7)
(7)
(8)
(8)

 

  1. หมอภาษี กับ ศ.ไพจิตร โรจนวานิช (ประธานที่ปรึกษา ‘โรงเรียนภาษี’)
  2. หมอภาษี กับ รศ.มานพ พงศทัต (อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  3. หมอภาษี กับ ศ.เกษรี ณรงค์เดช (อดีตนายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ)
  4. หมอภาษี กับ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ (อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
  5. หมอภาษี กับ อ.กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ (ประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด)
  6. หมอภาษี กับ ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม (ผู้อำนวยการ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ประธานกรรมการ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน), อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอปอร์เรชั่น จำกัด (ทริส))
  7. หมอภาษี กับ อ.สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ (ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท EBCI)
  8. หมอภาษี กับ ผศ.ดร.การดี เลี่ยวไพโรจน์ (ผอ.ศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ผอ. Asian Knowledge Institute)