หมอภาษีกับบุคคลสำคัญต่างๆ ภาครัฐ

(1)(1)
(2)(2)
(3)
(3)

(4)(4) (5)
(5)
(6)
(6)
(7)
(7)
(8)
(8)
(9)
(9)
(10)
(10)
(11)
(11)
(12)
(12)
(13)
(13)
(14)(14) (15)(15)
(16)(16) (17)
(17)
(18)
(18)
(19)
(19)
(20)
(20)
(21)
(21)
(22)
(22)
(23)
(23)
(24)
(24)
(25)
(25)
(26)(26) (27)(27)
(28)(28) (29)(29)  

 

 1. หมอภาษี กับ ท่านเบญจา หลุยเจริญ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง, อดีตอธิบดีกรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต, อดีตรองอธิบดีกรมสรรพากร และอดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง)
 2. หมอภาษี กีบ ท่านรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ (ปลัดกระทรวงการคลัง)
 3. หมอภาษี กับ ท่านประสงค์ พูนธเนศ (อธิบดีกรมสรรพากร และอดีตอธิบดีกรมศุลกากร)
 4. หมอภาษี กับ ท่านสุทธิชัย สังขมณี (อดีตอธิบดีกรมสรรพากร)
 5. หมอภาษี กับ ท่านศุภรัตน์ ควัฒน์กุล (อดีตปลัดกระทรวงการคลัง)
 6. หมอภาษี กับ ท่านสนธิศาสตร์ เจตน์วราพงศ์ (อธิบดีศาลภาษีอากรกลาง)
 7. หมอภาษี กับ ร.อ.สุชาติ เชาว์วิศิษฐ (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตอธิบดีกรมสรรพากร)
 8. หมอภาษี กับ ท่านช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ (อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง)
 9. หมอภาษี กับ ท่านบุญศักดิ์ เจียมปรีชา (อดีตรองอธิบดีกรมสรรพากร)
 10. หมอภาษี กับ ท่านศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ (อดีตอธิบดีกรมสรรพากร)
 11. หมอภาษี กับ ท่านศานิต ร่างน้อย (อดีตอธิบดีกรมสรรพากร และกรมกรรพสามิต)
 12. หมอภาษี กับ ท่านจิตรมณี สุวรรณพูล (อดีตที่ปรึกษาฯกรมสรรพากร)
 13. หมอภาษี กับ ศ.ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ (อดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต, อดีตผอ.สำนักเศรษฐกิจการคลัง
  และอดีตนักเศรษฐศาสตร์ประจำ IMF)
 14. หมอภาษี กับ ท่านจันทิมา สิริแสงทักษิณ (อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง)
 15. หมอภาษี กับ ท่านอุทิศ ธรรมวาทิน (อดีตอธิบดีกรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต)
 16. หมอภาษี กับ ท่านสมใจนึก เองตระกูล (อดีตปลัดกระทรวงการคลัง)
 17. หมอภาษี กับ ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ (เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.))
 18. หมอภาษี กับ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล (ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย)
 19. หมอภาษี กับ ท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (อดีตนายกรัฐมนตรี)
 20. หมอภาษี กับ ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล (หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข)
 21. หมอภาษี กับ ท่านพงศ์เทพ เทพกาญจนา (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงพลังงาน, และกระทรวงยุติธรรม)
 22. หมอภาษี กับ ท่านสุกำพล สุวรรณทัต (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และกระทรวงกลาโหม)
 23. หมอภาษี กับ ท่านสันติ ทักราล (อดีตประธานศาลฎีกา และอดีตองคมนตรี)
 24. หมอภาษี กับ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
 25. หมอภาษี กับ ท่านปิยะบุตร ชลวิจารณ์ (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม)
 26. หมอภาษี กีบ ท่านวิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ (อธิบดีกรมการค้าภายใน)
 27. หมอภาษี กับ ท่านพิรมล เจริญเผ่า (อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และอดีตรองปลัดกระทรวงพาณิชย์)
 28. หมอภาษี กับ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร (นักกฎหมาย และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์)
 29. หมอภาษี กับ ท่านประไพ อารยะรังสฤษฏ์ (อดีตรองอธิบดีกรมสรรพากร)