เกี่ยวกับบริษัท

logo-tax2

จากต้นกล้าเล็กๆ เมื่อปี 2536 ในนาม ‘สถาบันภาษี Tax Research Center’ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มนักวิชาการ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากรระดับประเทศ ฯลฯ ได้เล็งเห็นว่าเรื่อง ‘ภาษีอากร’ ดูจะเป็นยาขมหม้อใหญ่ของนักธุรกิจ และผู้ประกอบการขนาดใหญ่กลางเล็กทุกระดับ (ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ) เพราะไม่เข้าใจและมักปฏิบัติผิดพลาดจนต้องถูกประเมินภาษีย้อนหลัง พร้อมเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มมากมาย กลายเป็นคดีความต่อกัน ทั้งในขั้นการตรวจสอบภาษี (กรมสรรพากร) การอุทธรณ์ภาษี และศาลภาษีอากรกลาง

ปัญหาเหล่านี้ได้บั่นทอนกำลังใจ และศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจการค้าทุกระดับ ในเวลานั้นพวกเราในฐานะนักวิชาการและครูบาอาจารย์ด้านภาษีอากรจึงได้ร่มกันจัดตั้งองค์กรขึ้นมาช่วยแก้ปัญหาภาษีแก่สาธารณชน โดยแบ่งออกเป็น 3 หน่วยงาน (business units) อันได้แก่

  1. โรงเรียนภาษี (School of Tax) เพื่อให้ความรู้ (educate) และพัฒนาบุคคลากรด้านภาษีอากร เพื่อให้สามารถแข่งขันกับกระแสการค้าแบบโลกาภิวัตน์ได้อย่างแข็งแรง
  2. Tax & Business Consultants (ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น Mr. Tax Co., Ltd. ในปัจจุบัน) เพื่อให้บริการด้านที่ปรึกษาภาษีและวางแผนภาษี ให้แก่บริษัทห้างร้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการเสียภาษีอย่างถูกต้องและประหยัดภาษี และสามารถยืนหยัดต่อสู้ได้อย่างแข็งแรงทั้งในสนามการค้าในประเทศ (doing business in Thailand) และการค้าระหว่างประเทศ (going abroad)
  3. Tax & Business Review: เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร กฎหมายภาษี (ซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา) บทความของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในด้านภาษีสรรพากร, ภาษีศุลกากร, ภาษีสรรพสามิต, FTA, เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone (SEZ)), BOI, AEC เป็นต้น
logo school Tax  Business Consultants logo-TBR
(1) (2) (3)
 

 

 
Mr. Tax Logo

กล่าวสำหรับ Mr. Tax Co., Ltd. นับจากปี 2536 จนถึงปัจจุบันเราได้รับความไว้วางใจจากองค์กรธุรกิจการค้าทุกระดับ อันได้แก่ บรรษัทข้ามชาติ (Multinational Corporations), บริษัทนิติบุคคลไทย, นิติบุคคลต่างประเทศ (ที่เข้ามาประกอบธุรกิจในไทย), SMEs, ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ, ผู้บริหารระดับสูง (ที่มีรายได้สูงๆ) เป็นต้น เข้ามาใช้บริการต่างๆ ทั้งทางด้านการให้คำปรึกษาภาษี, การวางกลยุทธ์ภาษี, การวางแผนภาษี, การแก้ต่างข้อพิพาททางภาษี, การขอคืนภาษี เป็นต้น

นับแต่ก้าวแรกที่จัดตั้งองค์กร จวบจนปัจจุบัน เราได้ยึดมั่นในปณิธานที่ว่า “ประชาชนทุกคนมีหน้าที่เสียภาษีแก่รัฐอย่างถูกต้องและประหยัด”

ทำนองเดียวกับคำพิพากษาอมตะของท่านผู้พิพากษา Learned Hand แห่งศาลอุทธรณ์ของอเมริกาในปี ค.ศ. 1934 ที่ว่า

“Anyone may arrange his affairs so that his taxes shall be as low as possible; he is not bound to choose that pattern which will best pay the Treasury. There is not even a patriotic duty to increase one’s taxes.”